Emeritus

Emeritus

Executive Advisory Council Board
Delegate Kumar Barve
Lt. Col. Ravi Chaudhary
Vineet Chander
Aparna Dave
Dr. Phil Goldberg
Dr. Pankaj Jain
Bhanvana Jadonath
Renee Lobo
Vikas Khanna
Manikya Linga Rao
Priti Mehta

Shivaram Mysore
Dolly Oberoi
Dolly Pandya
Dr. Atul Prakash
Dr. Anantanand Rambachan
Dilip Sarkar 
Dr. Kumud Sane
Dr. Shashikant Sane
Dr. Srikumar Rao
Aroon Shivdasani
Ed Stern
Dr. Shashikant Sane
Dr. Varun Soni
Mythili Bacchu
HASC Staff/ AmeriCorps VISTA members (2011-2012)
Ramya Ram
Sohini Sircar
HASC Staff/ AmeriCorps VISTA members (2010-2011)
Kumud Sane, MN
Niki Shah, NJ, NY, DC
Rema Venkatsubban, KS
Seva Center Coordinators
Ouma Samy, CA
Supporters
Ana Maria Arumi 
Uma Chaudhary, Essay Contest Coordinator (2011)
Minauti Dave
Dr. Subir Ghosh
Bawa Jain
Padma Kuppa
Devinder Mahajan
Rajan Narayanan
Dr. M.G. Prasad
Sridhar Rangaswamy
 
Professional Associates
Dipka Bhambhani, Press/Social Media Advisor
Soumya Bhatt, Graphics
Madhavi Bathula, Press/Social Media Advisor
Saumya Haas, Social Media Advisor
Lakshmi Ravi, Web Developer
Comments